منـو
برای دسترسی آسان‌تر به خدمات ما
لطفا انتخاب کنید...

برگزاری دوره‌ آموزشی ویراستاری نشریات علمی در دانشگاه شریف

نخستین دوره‌ کارگاه‌های آموزشی نمایه‌سازی و ویراستاری نشریات علمی در دانشگاه صنعتی شریف اسفندماه برگزار می شود.

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری موسسه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس کارگاه‌های آموزشی تخصصی ویژه نمایه‌سازی و ویراستاری نشریات علمی را برگزار می‌کند.

در این دوره کارگاه‌های استاندارد سازی و نمای سازی نشریات علمی و ویراستاری و سامانه نشریات علمی برگزار خواهد شد.