منـو
برای دسترسی آسان‌تر به خدمات ما
لطفا انتخاب کنید...

جایزه شهید علیمحمدی به رساله‌های دکترای ریاضی اعطا می شود

پژوهشگاه دانش های بنیادی وزارت علوم با همکاری بنیاد ملی نخبگان، اولین دوره جایزه شهید علیمحمدی برای رساله های دکترای ریاضی را که در سال های ۹۲ و ۹۳ دفاع شده اند برگزار می کند.

رساله هایی در این جایزه شركت داده می شوند که به تایید سه عضو هیات علمی استادیار به بالا  متشکل از استاد راهنما و دو عضو هیات علمی دیگر به عنوان رساله ممتاز شناخته شوند.

برای شرکت در این جایزه باید پایان نامه به صورت کتبی و توسط استاد راهنما معرفی و مدارک مورد نیاز نیز  در سایت  پژوهشگاه دانش های بنیادی وزارت علوم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۵ بارگذاری شود.