منـو
برای دسترسی آسان‌تر به خدمات ما
لطفا انتخاب کنید...

مبالغ انواع وام دانشجویی

با آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴  تقویم تسهیلات رفاهی، انواع وام دانشجویی و مبالغ سرانه آن براساس آخرین مصوبات هیات امنا صندوق رفاه دانشجویان اعلام شد.به معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها تاکید شده است که با توجه به این مساله که اعتبارات صندوق در بودجه سنواتی روند کاهشی داشته و در سال گذشته در ردیف وام شهریه، اعتباری به صندوق تخصیص نیافته و کل تعهدات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳ از اعتبارات سال ۹۴ پرداخت شده است، لذا با عنایت به محدودیت اعتبار تدابیری اتخاذ شود که حتی المقدور اعتبارات ابلاغ شده در اختیار دانشجویان مستعد کم بضاعت قرار گیرد. جدول و مبالغ انواع وام های دانشجویی مصوب سال ۹۵-۹۴ به شرح زیر است :

جدول و مبالغ انواع وام های دانشجویی مصوب سال ۹۵-۹۴

ردیف نام وام ضوابط پرداخت مبلغ مصوب سال ۹۵-۹۴ به ریال
۱ تحصیلی مجرد(ماهیانه) ۸۵۰۰۰۰
متاهل(ماهیانه) ۱۱۵۰۰۰۰
فرزند(ماهیانه) ۳۰۰۰۰۰
۲ تحصیلی ممتاز و نمونه مجرد(ماهیانه) ۱۷۰۰۰۰۰
متاهل(ماهیانه) ۲۳۰۰۰۰۰
فرزند(ماهیانه) ۶۰۰۰۰۰
۳ مسکن مجرد(ماهیانه) ۸۵۰۰۰۰
متاهل(تهران) (ماهیانه) ۲۵۰۰۰۰۰
متاهل(۵ شهر بزرگ) ماهیانه ۲۰۰۰۰۰۰
متاهل(سیارشهرها) (ماهیانه) ۱۷۰۰۰۰۰
۴ ضروری تمام مشمولان طبق قانون صندوق ۳۰۰۰۰۰۰
۵ ضروری (پایان نامه خرید کتاب ضروری) کارشناسی ارشد ۳۰۰۰۰۰۰
دکترای تخصصی غیربورسیه ۵۰۰۰۰۰۰
۶ ضروری ممتاز نمونه تمام مشمولان طبق قانون صندوق ۶۰۰۰۰۰۰
۷ ضروری مبتکر تمام مشمولان طبق قانون صندوق ۱۰۰۰۰۰۰۰
۸ ضروری قهرمان ورزشی تمام مشمولان طبق قانون صندوق ۶۰۰۰۰۰۰
۹ حوادث غیرمترقبه روزانه تمام مقاطع ۱۵۰۰۰۰۰۰
۱۰ ودیعه مسکن تهران-کاردانی و کارشناسی ۵۰۰۰۰۰۰۰
تهران تحصیلات تکمیلی ۷۵۰۰۰۰۰۰
پنج شهر بزرگ- کاردانی و کارشناسی ۳۷۵۰۰۰۰۰
پنج شهر بزرگ تحصیلات تکمیلی ۶۰۰۰۰۰۰۰
سایرشهرها- کاردانی و کارشناسی ۳۰۰۰۰۰۰۰
سایر شهر ها -تحصیلات تکمیلی ۴۵۰۰۰۰۰۰

بنابراین گزارش، همچنین تاکید شده است که با توجه به محدودیت اعتبار، زمان ثبت تقاضای وام و تایید معاونت طبق جدول زمانبدی بوده و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

۱۱ ودیعه مسکن مجردی تهران ۲۰۰۰۰۰۰۰
پنج شهر بزرگ ۱۵۰۰۰۰۰۰
سایر شهرها ۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۲ ودیعه مسکن دانشجویان متاهل غیر ایرانی تمام مشمولان طبق قانون صندوق ۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ تغذیه تام مشمولان به تفکیک دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی هرساله برمبنای نرخ ژتون غذا و تعداد وعده های مصرفی دانشجو تعیین می شود
۱۴ تحصیلی دانش هسته ای کارشناسی مجرد(ماهیانه) ۱۱۲۵۰۰۰
کارشناسی متاهل(ماهیانه) ۱۵۷۵۰۰۰
کارشناسی ارشدمجرد(ماهیانه) ۱۱۲۵۰۰۰
کارشناسی ارشد متاهل(ماهیانه) ۱۵۷۵۰۰۰
دکترای تخصصی مجرد(ماهیانه) ۱۱۲۵۰۰۰
دکترای تخصصی متاهل(ماهیانه) ۱۵۷۵۰۰۰
۱۵ ضروری دانش هسته ای کارشناسی ۴۵۰۰۰۰۰
کارشناسی ارشد ۴۵۰۰۰۰۰
دکترای تخصصی ۴۵۰۰۰۰۰
۱۶ مسکن دانش هسته ای کارشناسی مجرد(ماهیانه) ۱۱۲۵۰۰۰
کارشناسی متاهل (تهران) (ماهیانه) ۳۳۷۵۰۰۰
کارشناسی (متاهل) پنج شهر بزرگ (ماهیانه) ۲۷۰۰۰۰۰
کارشناسی متاهل(سایرشهرها) ماهیانه) ۲۲۵۰۰۰۰
کارشناسی ارشد مجرد(ماهیانه) ۱۱۲۵۰۰۰
کارشناسی ارشد(متاهل) (تهران) (ماهیانه) ۳۳۷۵۰۰۰
کارشناسی ارشد (متاهل) پنج شهر بزرگ (ماهیانه) ۲۷۰۰۰۰۰
کارشناسی ارشد متاهل(سایر شهرها) (ماهیانه) ۲۲۵۰۰۰۰
دکترای تخصصی مجرد(ماهیانه) ۱۱۲۵۰۰۰
دکترای تخصصی متاهل (تهران) ماهیانه ۳۳۷۵۰۰۰
دکترای تخصصی متاهل (۵ شهر بزرگ) ماهیانه ۲۷۰۰۰۰۰
دکترای تخصصی متاهل (سایر رشته ها) (ماهیانه) ۲۲۵۰۰۰۰

تائید و ارسال وام بنیاد علوی به دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه های دولتی آموزشکده ها و دانشگاه پیام نور (مجرد ۶۰۰۰۰۰۰، متاهل ۸۰۰۰۰۰۰ریال) حداکثر تا تاریخ ۱۹ اسفند ۹۴ خواهد بود.

۱۷ حج عمره تمام مشمولان طبق قانون صندوق ۵۰۰۰۰۰۰
۱۸ زیارت عتبات عالیات کشور عراق تمام مشمولان طبق قانون صندوق ۳۰۰۰۰۰۰
۱۹ ازدواج تمام مشمولان طبق قانون صندوق ۱۵۰۰۰۰۰۰
۲۰ کاردانی و کارشناسی ۳۰۰۰۰۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۱۵۰۰۰۰۰
کارشناسی ارشد پیوسته ۷۰۰۰۰۰۰
دکترای حرفه ای ۱۱۵۰۰۰۰۰
دکترای تخصصی پیوسته ۵۰۰۰۰۰
دکترای تخصصی ناپیوسته ۲۵۰۰۰۰۰۰
۲۱ شهریه غیرانتفاعی کاردانی و کارشناسی ۳۰۰۰۰۰۰
کارشنای ارشد ناپیوسته ۱۱۵۰۰۰۰۰
دکترای تخصصی ناپیوسته ۲۵۰۰۰۰۰۰
۲۲ شهریه دانشگاه آزاد کاردانی و کارشناسی ۵۰۰۰۰۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۱۵۰۰۰۰۰
دکترای حرفه ای ۱۱۵۰۰۰۰۰
دکترای تخصصی ناپیوسته ۲۵۰۰۰۰۰۰