تحلیل آزمون

تحلیل آزمون، ارشد زبان و ادبیات فارسی

1101- مجموعه زبان و ادبیات فارسی

2,900 تومان

منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی.

توضیحات محصول

این فایل شامل منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی است. شامل مهمترین سرفصل ها و مباحث سوالات دروس مجموعه زبان و ادبیات فارسی مثل نظم فارسی، نثر فارسی، کلیات مسائل ادبی و…