منابع مهم برای مطالعه

منابع مهم برای مطالعه، ارشد زبان و ادبیات فارسی

1101- مجموعه زبان و ادبیات فارسی

1,200 تومان

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی.

توضیحات محصول

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی شامل دروس نظم فارسی، نثر فارسی، کلیات مسائل ادبی و…