تحلیل آزمون

تحلیل آزمون، ارشد فیزیک

1204- مجموعه فیزیک

2,900 تومان

منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک.

توضیحات محصول

این فایل شامل منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک است. شامل مهمترین سرفصل ها و مباحث سوالات دروس مجموعه فیزیک مثل فیزیک پایه، ترمودینامیک، الکترومغناطیس، مکانیک کوانتومی و…