منابع مهم برای مطالعه

منابع مهم برای مطالعه، ارشد فیزیک

1204- مجموعه فیزیک

1,200 تومان

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک.

توضیحات محصول

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک شامل دروس فیزیک پایه، ترمودینامیک، الکترومغناطیس، مکانیک کوانتومی و…