فرصت ویژه!
تعداد سوالات آزمون

تعداد سوالات آزمون، ارشد علوم و صنایع غذایی

1313- علوم و صنایع غذایی

900 تومان رایگان!

تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی به همراه مدت زمان آزمون.

توضیحات محصول

شما در این فایل می‌توانید در مورد تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی به همراه مدت زمان آزمون، شامل دروس شیمی مواد غذایی، میكروبیولوژی مواد غذایی، تكنولوژی مواد غذایی و… اطلاعات مفیدی کسب نمایید.