منابع مهم برای مطالعه

منابع مهم برای مطالعه، ارشد علوم و صنایع غذایی

1313- علوم و صنایع غذایی

1,200 تومان

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی.

توضیحات محصول

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی شامل دروس شیمی مواد غذایی، میكروبیولوژی مواد غذایی، تكنولوژی مواد غذایی و…