تحلیل آزمون

تحلیل آزمون، ارشد هنرهای ساخت و معماری

1361- هنرهای ساخت و معماری

2,900 تومان

منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری.

توضیحات محصول

این فایل شامل منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری است. شامل مهمترین سرفصل ها و مباحث سوالات دروس مجموعه هنرهای ساخت و معماری مثل ایستایی و فن ساختمان، مدیریت کارگاهی، مواد و مصالح و…